เกี่ยวกับเรา
About Us

UX Research Lab ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การทำวิจัย ออกแบบ และพัฒนา (Research & Development : R&D) นวัตกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาห้องสมุดด้านการสร้างนวัตกรรม

 

นับแต่อดีตการทำ R&D เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม คือปัจจัยสำคัญต่อมนุษยชาติ เริ่มตั้งแต่การคิดค้น การใช้ไฟเพื่อหุงต้มอาหาร การสร้างรถยนต์เพื่อพัฒนาการเดินทาง หรือการคิดค้นอินเตอร์เนตเพื่อเชื่อมต่อทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน และย่อโลกใบนี้ให้เล็กลง จึงเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านวัตกรรมคือหนึ่งในก้าวสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ

 

UX Research Lab จึงมุ่งเน้นไปที่การทำวิจัย การออกแบบ และการพัฒนา (R&D) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่บนบรรทัดฐานของประสบการณ์ที่ดี (User Experience : UX) เช่น นวัตกรรมด้านการเงินการธนาคารเพื่อสนับสนุนการออมเงินและการกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคารแทนที่การกู้ยืมนอกระบบ นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านสุขภาพ และนวัตกรรมด้านสื่อเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการอ่านข่าว ฯลฯ

 

ในปี 2016 UX Research Lab ได้ก่อตั้งขึ้นโดย นักวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และนวัตกรรม (Human-Computer Interaction with Ergonomic, Brain Science & Psychology : HCI-E) นักเศรษฐศาสตร์ นักออกแบบ และ วิศวกรคอมพิวเตอร์ โดย UX Research Lab ให้ความสำคัญไปที่การนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้ความสำคัญไปที่ 3 ปัจจัยหลักในการทำงาน 1. ทรัพยากร (Resources) 2. แนวทางการทำงาน (Process) และ 3. การจัดลำดับความสำคัญ (Priority) เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในการทำงาน (Culture) ให้สอดคล้องกับการทำงานด้าน R&D และสร้างคุณประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

  • 6 งานวิจัย
  • 133,296 อ่าน